Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro dodávku vody z vodovodu sloužícího veřejné potřebě a odvádění odpadních vod kanalizací sloužící veřejné potřebě a čištění odpadních vod

I. Úvodní ustanovení

 1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem vzniklý na základě smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen Zákon) a vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen Vyhláška), smlouvou o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody (dále jen smlouva) a těmito obchodními podmínkami pro dodávku vody z vodovodu sloužícího veřejné potřebě a odvádění odpadních vod kanalizací sloužící veřejné potřebě (dále jen podmínky).
 2. Tyto podmínky byly schváleny jednatelem společnosti Kociánov s. r. o. a jsou zveřejněny na internetové adrese www.kocianov.cz a jsou nedílnou součástí smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody (jsou přílohou každé smlouvy).

II. Vymezení pojmů

 1. Odběratel – vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li Zákonem stanoveno jinak; u budov v majetku České republiky je odběratelem organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovou podle zvláštního zákona; u budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, je odběratelem společenství vlastníků. U pozemků nebo budov předaných pro hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky jsou odběratelem tyto osoby. V případě odvádění odpadních vod z jímky se za odběratele považuje vlastník pozemku, v němž se jímka nachází. V odůvodněných případech může být odběratelem např. i nájemník bytu či domu apod.
 2. Dodavatel – vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud byl k uzavírání smluv o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod vlastníkem zmocněn.
 3. Vodnéúplata za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním.
 4. Stočné – úplata za službu spojenou s odváděním, čištěním, nebo jiným zneškodňováním odpadních vod.
 5. Vodovod – provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řády a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování.
 6. Kanalizace – provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace.
 7. Vodovodní přípojka – samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řádu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby.
 8. Kanalizační přípojka – samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.
 9. Zrušení přípojky – fyzické odstranění připojení v bodu napojení na vodovod nebo kanalizaci.
 10. Závada na přípojce – technický stav přípojky, který nedovoluje další její provoz.
 11. Reklamační řád – stanovení postupu uplatnění práv odběratele z vadné dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod.
 12. Vlastník vodovodní nebo kanalizační přípojky – v případě přípojek zřízených před 1. 1. 2002 je vlastníkem přípojky vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojek zřízených od 1. 1. 2002 je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

III. Společná ustanovení

 1. Pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok a dodavateli povinnost na uzavření písemné smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod. Tento nárok nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo k povolení připojení na vodovod nebo kanalizaci, změnily natolik, že nejsou splněny podmínky pro uzavření této smlouvy na straně odběratele. Smluvní strany se zavazují poskytnout si ve všech věcech týkajících se mezi nimi uzavřené smlouvy přiměřenou součinnost.
 2. Strany se mohou dohodnout, že odběratelem je třetí osoba, vlastník nemovitosti však zůstává plně zodpovědný za závazky ze smlouvy a ručí za všechny závazky této třetí osoby (odběratele) vzniklé na základě smlouvy. Vlastník nemovitosti prohlašuje, že uspokojí dodavatele, jestliže odběratel dodavateli svůj dluh vzniklý na základě smlouvy nesplní. Dodavatel přijímá vlastníka nemovitosti jako ručitele. Vlastník nemovitosti zmocňuje odběratele k úkonům spojeným s běžným provozem přípojky vůči dodavateli (vstup na pozemek, kontrola a výměna vodoměrů apod.).
 3. Určení množství odebrané vody nebo odváděných odpadních vod se stanoví měřidlem, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Není-li měřidlo osazeno, je-li nefunkční a při vypořádání rozdílu podle výsledků přezkoušení měřidla, se množství určí v souladu se Zákonem, smlouvou a těmito podmínkami. Odečty měřícího zařízení jsou buď fakturační, které slouží k vystavení daňového dokladu, nebo kontrolní tj. ke kontrole funkce měřidla, nebo k pomocnému určení množství, které nezakládají vznik zdanitelného plnění.  Odečty jsou prováděny osobně nebo dálkovým přístupem.  5. Pokud není měřidlo v době odečtu přístupné a odběratel na dodavatelem ponechaném tiskopise nenahlásil do tří pracovních dnů jeho stav, je dodavatel oprávněn vyúčtovat (vyfakturovat) množství dodané vody nebo odvedených odpadních vod nebo obojí na základě odhadu z průměrné spotřeby za minulé období popř. jiným způsobem dle vyhlášky. Období odečtu stanovuje jednostranně dodavatel.
 4. Odběratel je povinen dbát právních předpisů a technických norem vydaných k zajištění správné funkce vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace a řídit se při zajišťování funkce vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace pokyny dodavatele. Dodavatel má právo provést prohlídku a kontrolu odběrného místa za účelem zjištění, zda je v souladu s právními předpisy a technickými normami. V případě, že technický stav odběratelova zařízení neodpovídá právním předpisům a technickým normám tak, že může způsobit pokles nebo kolísání tlaku vody ve vodovodní síti, zpětné vniknutí vody z jiného zdroje do zařízení dodavatele, ohrozit zdraví, bezpečnost osob nebo majetek, je povinen odběratel tyto závady odstranit. Odběratel je povinen neohrozit kvalitu vody ve vodovodu provozováním vnitřního vodovodu a dodržovat kanalizační řád. V případě porušení těchto povinností uhradí odběratel dodavateli způsobenou škodu.

IV. Práva a povinnosti odběratele

 1. Odběratel je povinen prokázat vlastnictví pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci nebo vlastnictví pozemku, v němž se jímka nachází.
 2. Odběratel je povinen před uzavřením smlouvy poskytnout dodavateli potřebnou technickou dokumentaci zařízení v souvislosti s dodávkou vody a odváděním odpadních vod, dále pak údaje o rozdělení objektu na domácnosti a ostatní a výměry odkanalizovaných ploch pro srážkovou vodu. Odběratel je povinen do 10 dnů hlásit všechny technické, účetní, daňové, evidenční, majetkové a právní změny v souvislosti se smlouvou.
 3. Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k jímce, přípojce a měřidlu. Je povinen chránit je před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli jejich závady. Jakýkoliv zásah do měřidla bez souhlasu dodavatele je nepřípustný a dodavatel má právo jednotlivé části měřidla zajistit proti neoprávněné manipulaci. Byla-li nefunkčnost nebo poškození měřidla způsobena nedostatečnou ochranou měřidla odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození měřidla, hradí újmu a náklady spojené s výměnou nebo opravou odběratel. Pokud přípojka prochází před připojením na vodovod nebo kanalizaci přes pozemek, stavbu nebo přípojku jiného vlastníka (s výjimkou veřejného prostranství), anebo pokud se jímka nachází v pozemku jiného vlastníka, je odběratel povinen dodavateli výkon práv vyplývajících z předchozího odstavce zajistit.   5. Odběratel si může na svůj náklad osadit na vnitřním vodovodu vlastní podružný vodoměr. Odpočet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství dodané vody dodavatelem.  6. Pokud není uvedeno jinak, odběratel může odebírat vodu z vodovodu nebo vypouštět odpadní vody do kanalizace pouze pro potřebu připojené nemovitosti a v souladu se smlouvou. Odběratel je oprávněn jen s písemným souhlasem dodavatele dodávat vodu nebo odvádět odpadní vody svým vodovodním a kanalizačním zařízením dalším odběratelům.
 4. Pokud je vodoměr umístěn v šachtě, je odběratel povinen zajistit, aby tato šachta byla přístupná a odvodněná.
 5. Ukončení odběru vody nebo odvádění odpadních vod oznámí odběratel dodavateli písemně nejméně 10 dní předem a umožní dodavateli přístup k měřícímu zařízení, uzávěrům a šachtě přípojky. Ukončení odběru vody nebo odvádění odpadních vod provede dodavatel na náklady odběratele.
 6. Předchozí odběratel je povinen uhradit všechny závazky vzniklé do doby ukončení smlouvy.
 7. V případě, že dojde k ukončení smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod kanalizací a současně nebude uzavřena nová smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod kanalizací, je odběratel povinen na své náklady zajistit přerušení napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci. Odběratel, který je současně spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smluvního vztahu s dodavatelem nebo sporu vzniklého v souvislosti s nabídkou služeb nebo v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy, a to včetně sporů týkajících se smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce, internetová adresa www.coi.cz.

V. Práva a povinnosti dodavatele

 1. Dodavatel nesmí při uzavírání smlouvy jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat. Dodavatel je oprávněn údaje uvedené odběratelem ve smlouvě přezkoumat a má právo požadovat změnu smlouvy v souladu se zjištěnými skutečnostmi. 2. Dodavatel je povinen osadit na vodovodní přípojku odběratele vodoměr podle technických podmínek odběru vody zejména podle výše průměrného a maximálního průtoku. Vlastníkem vodoměru je dodavatel, který provádí jeho osazení, údržbu a výměnu.
 2. Zrušení přípojky (pokud je to technicky možné) schvaluje a provádí dodavatel na žádost a náklady odběratele.
 3. Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu nebo kanalizace, vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.
 4. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení,
  1. při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
  2. nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost nebo tlak vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
  3. neumožní-li odběratel provozovateli, po jeho opakované písemné výzvě, přístup k vodoměru, přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace za podmínek uvedených ve smlouvě,
  4. bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,
  5. neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
  6. při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo
  7. v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů.
 5. Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 5 těchto podmínek je dodavatel povinen oznámit odběrateli v případě přerušení nebo omezení dodávek vody nebo odvádění odpadních vod
  1. podle odstavce 5 písm. b) až g) alespoň 3 dny předem,
  2. podle odstavce 5 písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací. V případě přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle čl. V odst. 4 a 5 písm. a) těchto podmínek je dodavatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou nebo náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.  8. Dodavatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle čl. V odst. 4 nebo 5 písm. a) těchto podmínek a bezodkladně obnovit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod. V případě, že k přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod došlo podle čl. V odst. 5 písmen b) až g) těchto podmínek, hradí náklady s tím spojené odběratel.  9. Dodavatel neodpovídá odběrateli za škody, újmy a ušlý zisk vzniklé nedostatkem tlaku vody při omezeném zásobování vodou pro poruchu na vodovodu, při přerušení dodávky elektrické energie, při nedostatku vody nebo z důvodu, pro který je dodavatel oprávněn dodávku vody omezit nebo přerušit.
  3. Dodavatel má právo započíst si jakékoliv pohledávky, které má vůči odběrateli, a to i peněžité proti nepeněžitým, splatné proti nesplatným.

VI. Dodávka vody, stanovení jejího množství

 1. Právo na dodávku vody vzniká uzavřením písemné smlouvy na dodávku vody. Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky. 2. Voda dodávaná odběratelům vodovodem musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody stanovené zákonem o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.).
 2. Množství dodané vody měří dodavatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem podle zvláštních právních předpisů.
 3. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Dodavatel je povinen do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, přičemž odběratel je povinen poskytnout dodavateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí dodavatel neprodleně písemně odběrateli. Žádost o přezkoušení neodkládá povinnost úhrady vyúčtovaného vodného.
 4. Pokud dle výsledku přezkoušení budou údaje vodoměru splňovat stanovené požadavky, hradí náklady spojené s přezkoušením a výměnou vodoměru odběratel, v opačném případě hradí tyto náklady dodavatel.

VII. Odvádění, čištění a měření odpadních vod 

 1. Právo na odvádění odpadních vod vzniká uzavřením písemné smlouvy na odvádění odpadních vod. Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace nebo vyčerpáním odpadních vod z jímky odběratele v místě plnění fekálním vozem dodavatele a provedením svozu do kanalizace.
 2. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v limitech znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, pokud se nejedná o čistírny odpadních vod k odstranění znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené kanalizačním řádem. Nedodržení této povinnosti je klasifikováno jako závada na přípojce.
 3. Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřicím zařízením, jestliže to stanoví kanalizační řád. Dodavatel je oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měřícího zařízení.
 4. Má-li dodavatel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na měřicím zařízení, má právo požádat o jeho přezkoušení. Odběratel je povinen na základě písemné žádosti dodavatele do 30 dnů od doručení žádosti zajistit přezkoušení měřícího zařízení u autorizované zkušebny. Výsledek přezkoušení oznámí písemně odběratel neprodleně dodavateli. Žádost o přezkoušení neodkládá povinnost úhrady vyúčtovaného stočného. Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby vody, pokud nejsou instalovány vodoměry. V případě, kdy je měřen odběr z vodovodu, ale je také možnost odběru z jiných zdrojů, použijí se ke zjištění spotřeby vody směrná čísla roční potřeby nebo se k naměřenému odběru z vodovodu připočte množství vody získané z jiných zdrojů.
 5. Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených dodavatelem, pokud se předem dodavatel s odběratelem nedohodli jinak. Nebude-li množství spotřebované dodané vody nevypouštěné do kanalizace měřeno vodoměrem odběratele umístěným na samostatné odbočce, je odběratel povinen prokázat dodavateli množství spotřebované dodané vody nevypouštěné do kanalizace jiným vhodným způsobem tak, aby bylo možné provést odborný výpočet.
 6. Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li možno zjistit množství vypouštěné odpadní vody měřením nebo jiným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem ověřeným dodavatelem. Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace. Četnost, charakter, požadované ukazatele a místo odběru vzorků (dále jen stanovení parametrů) určuje dodavatel. Případné stanovení parametrů je součástí smlouvy a stanovuje ho dodavatel. Odběratel zajistí doručení výsledků rozboru zpracovaného akreditovanou laboratoří do 10 dnů od data vystavení protokolu.
 7. Dodavatel může provést sám, je-li oprávněný, nebo prostřednictvím oprávněného subjektu, kontrolní odběr vzorků vypouštěných odpadních vod. Překročení stanovených limitů je porušením smlouvy a dodavatel může výsledek rozborů použít jako podklad pro stanovení smluvní pokuty. Náklady na odběr a rozbor hradí v tomto případě odběratel.
 8. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozího čištění, mohou být do kanalizace vypouštěny jen přes čistící zařízení nebo s povolením vodoprávního úřadu. Povolení může být uděleno jen tehdy, bude-li zajištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění.

VIII. Cena, platební podmínky, doručování

 1. Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem, není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace nebo okamžikem vyčerpání odpadních vod z jímky odběratele v místě plnění fekálním vozem dodavatele.
 2. Vodné a stočné má jednosložkovou formu a je stanoveno v souladu s platnými právními předpisy.
 3. Výši vodného a stočného schvaluje zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou. Konkrétní výše a forma vodného a stočného je stanovena platným ceníkem, který je vystaven na www.kocianov.cz.
 4. Pokud není při změně ceny proveden dodavatelem odečet, stanoví se spotřeba poměrným způsobem na část za původní a novou cenu z denního průměru za dané období při následujícím fakturačním odečtu.
 5. Splatnost faktur je 14 dnů od data vystavení. Způsob platby a zasílání faktur je sjednáno ve smlouvě. Dodavatel má právo stanovit zálohový způsob platby do výše předpokládaného odběru pitné vody nebo vypouštění odpadních vod za příslušné období a při změně ceny nebo výše odběru nebo vypouštění výši záloh upravit. Způsob platby záloh a vracení přeplatku je sjednáno ve smlouvě. Přeplatek lze převést do dalšího fakturačního období.
 6. Požadavky odběratele na zálohový, splátkový způsob platby nebo jeho změny, změnu splatnosti faktur – daňových dokladů, musí být předem písemně dohodnuty s dodavatelem. Dodavatel neodpovídá za škodu a ušlý zisk vzniklé nesprávným označením platby, nebo nedoručením platby třetí osobou.
 7. Písemnosti jsou zasílány na doručovací adresu odběratele (plátce faktur), určenou ve smlouvě Doporučená zásilka se považuje za doručenou třetím dnem od odeslání, pokud k doručení prokazatelně nedošlo už dříve.  

IX. Neoprávněný odběr vody a vypouštění odpadních vod

1. Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr

a) před vodoměrem,

b) bez uzavřené písemné smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu s ní,

c) přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný, nebo

d)  přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením.

 1. Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění

a) bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní

b) v rozporu s podmínkami stanovenými pro odběratele kanalizačním řádem, nebo

c) přes měřicí zařízení neschválené dodavatelem nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné.

X. Zajištění závazků

 1. Za neoprávněný odběr podle čl. IX. odst. 1. těchto podmínek zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den neoprávněného odběru.
 2. Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace podle čl. IX. odst. 2. těchto podmínek nebo vypouštění odpadních vod do kanalizace bez možnosti kontroly jejich kvality a za vypouštění odpadních vod ve vyšší než sjednané teplotě zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý den vypouštění a každý zjištěný případ zvlášť.
 3. Za vypouštění odpadních vod do kanalizace ve vyšší koncentrační nebo bilanční hodnotě než bylo sjednáno, zaplatí odběratel dodavateli zvýšené náklady za čištění odpadních vod vypočtené tak, že za překročení každého ukazatele koncentrační nebo bilanční hodnoty znečištění o 1% činí tyto smluvní náklady 0,5 % z ceny stočného za dobu, po kterou k překročení docházelo. Nelze-li dobu překračování příslušného ukazatele přesně stanovit, má se za to, že tato doba činí 30 dní.
 4. Pokud odběratel vypustí do kanalizace tak znečištěné odpadní vody, že dodavatel na základě tohoto vypouštění odpadních vod zaplatí poplatek za znečištění odpadních vod, zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli částku ve výši poplatku, který dodavatel zaplatil (§ 90 zák. 254/2001 Sb.)
 1. Za vypouštění látek, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno, nebo látek, které nejsou odpadními vodami (viz kanalizační řád) zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý druh takové látky zvlášť a za každý zjištěný případ. Uvedené platí i pro vypouštění odpadních vod do jímky v případě smluvně sjednaného svozu.
 1. Odběratel zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč jestliže:
  • neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přístup k měřícímu zařízení, prověření jeho stavu a řádný odečet nebo,
  • neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přístup ke kontrolnímu profilu směrodatnému pro kontrolu kvality odpadních vod a odběr jejich vzorku nebo,
  • uvede nesprávné údaje ve smlouvě nebo,
  • poruší plombu vodoměru nebo,
  • neoprávněně manipuluje vodoměrem nebo hlavním uzávěrem vody nebo,
  • nezajistí dostatečně vodoměr tak, aby s ním nemohla manipulovat třetí osoba, nebo neochrání vodoměr dodavatele před manipulací třetí osobou.
 2. V případě, že výše škody vzniklé v souvislosti se shora uvedenými skutkovými podstatami smluvních pokut převýší výši smluvní pokuty, je odběratel povinen zaplatit dodavateli kromě smluvní pokuty i vzniklý rozdíl.
 3. Pokud bude odběratel v prodlení s placením vodného, stočného nebo jiné platby, ke které je povinen na základě smlouvy nebo na základě těchto podmínek, pak je odběratel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
 4. V případě, kdy bude odběratel v prodlení s placením vodného, stočného nebo jiné platby, ke které je povinen na základě smlouvy nebo těchto podmínek a na základě tohoto prodlení ho písemně vyzve dodavatel k dodatečnému zaplacení, zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli kromě úroku z prodlení i smluvní pokutu ve výši 150,- Kč.
 5. V případě, že vlastník nemovitosti je osoba odlišná od odběratele, ručí vlastník nemovitosti za závazky odběratele vzniklé v souvislosti s touto smlouvou.

XI. Reklamace

Odběratel má právo uplatňovat u dodavatele práva z vadné dodávky vody nebo z vadného odvádění vody nebo z vadného čištění odpadní vody.

XII. Závěrečná ustanovení 

 1. Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně upraveny smlouvou, těmito podmínkami, Zákonem nebo Vyhláškou se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 2. Smlouva nabývá platnosti podpisem osob oprávněných zastupovat smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem uvedeným ve smlouvě.
 3. Při uzavření smlouvy vycházely smluvní strany z informací platných a aktuálních ke dni uzavření smlouvy. Aktuální informace zveřejňuje dodavatel na své internetové stránce www.kocianov.cz.
 4. Tyto obchodní podmínky pro dodávku vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací byly schváleny jednatelem společnosti dne 21. 12. 2016. s účinností od 1. 1. 2017.